Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1, 2013

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

М.М. Кошевий 
РОЗВИТОК НАУКОЄМНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т.Г. Потоцька 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ УМОВ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 

С.Я. Салига, В.О. Гнєушева
ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕСПОСТЕРЕЖЕНИХ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Н.О. Серветник
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ В УКРАЇНІ 

І.В. Феофанова
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Т.В. Безбородова
СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ В ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ 

Г.В. Бережна
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Ю.А. Кашпрук
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

О.С. Максимчук
ТPАНСПOPТ ЯК ПPIOPИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЕКOНOМIЧНOГO POЗВИТКУ СФЕPИ ПOСЛУГ

О.В. Покатаєва, С.П. Жук 
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ

В.В. Сергєєв, С.М. Світлічна 
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО Й ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Ю.М. Чайка 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю.В. Чириченко
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ: ГЛОБАЛЬНА ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Ю.И. Паршин
РАЗРАБОТКА МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Томарева-Патлахова
МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Г.В. Чечуніна
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

В.В. Ащаулов
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ 

Г.В. Бакурова, О.І. Трохимець
ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЇЇ ОСНОВІ 

О.С. Білик
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Л.Д. Гармідер
РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗА ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т.В. Гринько
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 

В.А. Ільяшенко, Ю.О. Юхновська
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ В БУДІВНИЦТВІ 

І.М. Карапейчик
ПОТЕНЦІАЛИ ТА ІНШІ ГРАНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

О.В. Коваленко
ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

І.В. Кулько
ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ 

О.В. Лівіновська
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Т.М. Лозинська, О.І. Сердюк, О.В. Федірець, О.Г. Лєщина
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ КЕРІВНИКАМИ, ПРОФЕСІОНАЛАМИ, ФАХІВЦЯМИ

А.О. Прочан
ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Т.В. Савченко
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

О.А. Чала 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю.О. Юхновська 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Т.Д. Косова
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТАМИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА

Г.М. Швороб 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк 
СУПЕРЕЧНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

М.Г. Пивоваров 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕГІОНУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖЖЯ

Н.О. Вербицкая
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

А.Н. Гранин 
МАРКЕТИНГ ИНВЕСТИЦИЙ

Л.А. Зенюк 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.А. Иванов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ю.В. Иванова
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О.Ю. Кунцевич 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А.Л. Маковский 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Э.И. Никитина 
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

Л.П. Фалько 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕГО КОМПОНЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕСУРСА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Л.П. Хлюст 
РОЛЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

РЕЦЕНЗІЯ

А.К. Джалал, В.В. Жура
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ : МОНОГРАФІЯ / [КОЛ. АВТ. ; ПІД РЕД. Д.Е.Н., ПРОФ. ЗІНОВ’ЄВА Ф.В.]. – СІМФЕРОПОЛЬ : ФЕНІКС, 2010. – 288 с. 

ДО УВАГИ АВТОРІВ