Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №5, 2013

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О.В. Рогатюк
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Е.О. Сіра
ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

С.В. Шевчук
ІНВЕРСІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

М.В. Жикаляк
ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ГІРНИЧУ РЕНТУ НА ІНВЕСТИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ

Н.І. Мартинюк
ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЄВРОРЕГІОНІВ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Ю.Р. Мішин
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ КАПІТАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Т.В. Пуліна
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

О.В. Чорновіл
ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

В.В. Ащаулов
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО КОРПОРАТИВНОЇ МІСІЇ

И.П. Булеев, А.В. Фирсов
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Г.О. Закаблук
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

А.М. Лисенко
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З 2013 РОКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В.М. Порохня, В.В. Бирський, А.Є. Жулід
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І.Ю. Салькова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А.А. Сахно
МОТИВАЦІЙНА ГНУЧКІСТЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ

А.Ю Шахно
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Н.М. Шмиголь, А.І. Кормишова, А.А. Антонюк
УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

В.В. Даналакі
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О.В. Негода
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

М.М. Поляк
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І.М. Сачовський
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖЖЯ

Н.О. Вербицкая
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

Н.О. Галабурдо
ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН

Л.А. Зенюк
ГУРУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Е.А. Иванов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ю.В. Иванова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Е.В. Масленкова
ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Э.И. Никитина
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Л.П. Хлюст
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ