Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1, 2015

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

E. Maslennikov
IMPROVING ANALYTICAL SUPPORT OF STRATEGIC AND OPERATIONAL PLANNING FINANCIAL STABILITY

В.Г. Маргасова
ІНКОРПОРАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕНТАЛЬНОСТІ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДО МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю.І. Паршин
ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕНТРОПІЇ

І.В. Тараненко
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

С.О. Завальнюк
ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА СТИМУЛІВ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕК

Ю.В. Иванова
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

В.Л. Корінєв
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

Ж.П. Лисенко
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2008–2014 РР

А.Г. Олексин
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

А.О. Попова
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ УКРАЇНИ

О.А. Теряник
АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

О.Ю. Попова
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

М.В. Болдуєв
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ АУДИТОРСЬКИХ ПРОГРАМ З УРАХУВАННЯМ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ

А.А. Ващенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л.О. Жилінська, Г.В. Перепадченко
ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.М. Луценко
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ” ТА ЙОГО ВИДІВ

Н.Г. Метеленко
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗБИТКОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ДЕСТРУКТИВНИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Н.М. Павлішина
ПОСЕРЕДНИКИ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

М.Г. Пивоваров, О.С. Хижняк
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т.В. Пуліна, О.Е. Нарівський
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

А.Г. Семенов, О.В. Ярошевська, Г.А. Семенова
МЕТОДИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ДЛЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

І.М. Ушакова-Кирпач
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Л.В. Шитікова
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

О.Ю. Андрущенко
СТРАХУВАННЯ ТА ХЕДЖУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ТРАНСФЕРУ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

О.В. Болдуєва
ВИКОРИСТАННЯ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

О.В. Валентієва, В.Г. Гноєвий
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФАКТОРИНГУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Г.В. Васильченко, С.М. Васильченко, Б.М. Стефанишин
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

С.О. Давидков
ДО ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

О.В. Покатаєва, Ю.В. Віхорт
УКРАЇНСЬКИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВОГО ІНСТРУМЕНТУ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

С.Ф. Смерічевський, О.І. Клімова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Г.В. Тельнова
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ

А.О. Черкасова
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О.К. Котко
СУТНІСТЬ І ПРИРОДА ПОНЯТТЯ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС"

А.М. Науменко
ВПРОВАДЖЕННЯ РІЗНОВИДІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І.М. Сачовський
ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Т.В. Гургула
КООПЕРАТИВНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ДО УВАГИ АВТОРІВ